Säker och snabb trädfällning i Trollhättan

I mån av tid tar vi på oss diverse uppdrag relaterade till skogsvård, exempelvis röjning av ungskog till fällning av enstaka träd på tomter. Vi tar på oss uppdrag relaterade till trädfällning.

Ungskogsröjning

När nyplanterad skog når brösthöjd, ungefär 1.3 meter, brukar man reglera stamantalet och välja ut vilka stammar som bildar det framtida beståndet. De stammar som väljs ut ska vara utvecklingsbara och växa bra samt vara fria från skador.

När det gäller planterad gran och tall innebär ungskogsröjningen främst att lövträd som konkurrerar med huvudstammarna tas bort. Träd som inte konkurrerar kan dock lämnas kvar.

Kontakta oss på 070 – 789 32 80 för mer infomation om trädfällning och ungskogsröjning!