Skoglig rådgivning och planering

Som utbildad planerare kan jag hjälpa till med rådgivning och planering vad gäller skogsföryngring, röjning, gallring och föryngringsavverkning (slutavverkning).

Funderar du/ni på att anlägga en ny skogsbilväg? I så fall kan jag hjälpa till med förberedande planering och kalkyl för den, samt vara en förmedlande länk till lämplig utförare.

  • Föryngring: Plantering eller frösådd? Plantsort och typ av plantor? Markberedning?
  • Röjning: Kostnadskalkyl, lämplig tidpunkt och utförande.
  • Gallring: Tidpunkt. Prioriterade bestånd samt lämplig grundyta och ståndortsanpassning.
  • Slutavverkning: Jämföra anbud från köpare av rotstående skog. Avläggsplanering.
  • Skogsbilvägar: Utreda behov och ekonomisk nytta med att bygga ny, eller förlänga en befintlig skogsväg.